Polityka prywatności serwisu Wipasz.pl

  1. Strona główna
  2. Polityka Prywatności

Mając na uwadze treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową www.wipasz.pl („Serwis”) można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest WIPASZ S.A. z siedzibą w Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, e-mail: info@wipasz.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@wipasz.pl lub drogą listową na adres: Wipasz S.A., Wadąg 9, 10-373 Olsztyn z dopiskiem „IOD”. Nasze bazy są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, nie wahaj się skontaktować z Administratorem używając wyżej wskazanych danych.

3. Dane dostępowe i hosting

Do Serwisu można wchodzić bez podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania Serwis i serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.
Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy przekazują nam je Państwo dobrowolnie, korzystając z Serwisu (czego konsekwencją jest powstanie cookies, o których mowa w pkt 6 poniżej) lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem). Ewentualne pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania usługi lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami. Bez ich podania nie można skorzystać z oferowanych przez nas usług ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy jedynie w celu należytej realizacji naszych usług oraz odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu usługi lub wycofaniu Państwa zgody, przetwarzanie tych danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać wiadomość na nasz pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Newsletter

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

6. Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić Serwis oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym swojej przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Obecnie w wyżej opisanych celach korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics 4 oraz narzędzia Notipack, które pozwala na zarządzanie zgodami na jakie cookiesy Państwo się zgadzają.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność Serwisu może zostać ograniczona.

7. Dane kontaktowe i prawa użytkowników

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Wipasz S.A. e-mail: iod@wipasz.pl.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.