Projekty unijne

  1. Strona główna
  2. O nas
  3. Projekty unijne

Krosno

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel projektu: Operacja na ma celu budowę i uruchomienie wytwórni pasz NO GMO, w której nastąpi wprowadzenie innowacyjnego procesu i technologii produkcji pasz NO GMO dla drobiu, w wyniku którego powstaną Innowacyjne produkty – mieszanki paszowe NO GMO (mieszanki proste i wieloskładnikowe).

Planowane efekty: W zastosowaniu technologii produkcji wykorzystane będą rozwiązania, które wpłyną pozytywnie na przeciwdziałanie zmianom klimatu i poprawę efektywności wykorzystywanej energii, w stosunku do innych dostępnych technologii.

Wartość projektu: 23 918 391 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 10 000 000 zł

Operacja współfinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwasówka

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”

Cel projektu: W wyniku zaplanowanych w Projekcie prac B+R opracowany zostanie innowacyjny, kompleksowy model hodowli Kurczaka Polskiego.

Planowane efekty: W ramach prac B+R Wipasz wypracuje wzorcowy model wystandaryzowanej pod względem jakościowym i uzasadnionej ekonomicznie hodowli Kurczaka Polskiego. Rozwiązanie Wipasz będzie obejmowało receptury żywieniowe oparte na krajowych źródłach białka, rozwiązania architektoniczne budynków inwentarskich oraz założenia dotyczące technologii i wyposażenia. Wdrożenie na rynek niedostępnego dotychczas wystandaryzowanego modelu produkcji Kurczaka Polskiego.

Wartość projektu: 15 489 200,70 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 6 195 680,30 zł